Download

Excel for GL Version 4

การใช้ Excel สำหรับการจัดทำบัญชี โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • บันทึกบัญชีและจัดเก็บข้อมูลได้

 • เรียกรายการบันทึกบัญชีมาทำการแก้ไขหรือลบได้

 • จัดพิมพ์ใบสำคัญบันทึกบัญชีได้

 • สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบการเงิน จัดทำในรูปแบบของ Pivot Table

 • สามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานด้วย Pivot Table ได้เอง

Excel for GL Version 5

การใช้ Excel สำหรับการจัดทำบัญชี โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • บันทึกบัญชีและจัดเก็บข้อมูลได้

 • สามารถค้นหาเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีจากคำค้นที่ต้องการได้

 • เรียกรายการบันทึกบัญชีมาทำการแก้ไขหรือลบได้

 • จัดพิมพ์ใบสำคัญบันทึกบัญชีได้

 • มีชีทเพื่อแสดงแยกประเภทรายบัญชีได้

 • สามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานด้วย Pivot Table ได้เอง

เปิดให้ Download เร็วๆนี้