Excel for GL Version 4

Home > Download > ExcelGL4

การลงทะเบียนเพื่อบอกรับข่าวสาร

ชี้แจงการลงทะเบียนแจ้งเตือน

เนื่องจากไฟล์นี้ผู้พัฒนาแจกให้ใช้ฟรี จึงอาจมีความผิดพลาดของโปรแกรม ทางผู้พัฒนาจึงขอรบกวนผู้ที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้ ได้ลงทะเบียนเพื่อบอกรับข่าวสารเกี่ยวกับไฟล์นี้ ซึ่งมื่อผู้พัฒนาได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หรือมีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่จะได้มีการแจ้งไปยังท่านโดยทันที

หากท่านไม่สะดวกในการลงทะเบียนสามารถเลื่อนผ่านลงไปยังหัวข้อถัดไป คือ การตั้งค่าภาษาและตั้งค่าในโปรแกรม Excel แล้วจึงทำการดาวน์โหลดไฟล์เป็นขั้นตอนสุดท้าย

คุณสมบัติของไฟล์ Excel for GL Version 4

คุณสมบัติของไฟล์

 • ใช้บันทึกบัญชีในรูปแบบของบัญชีคู่ (Dr. , Cr.)

 • สามารถค้นรายการบันทึกบัญชีมาแก้ไขหรือลบได้

 • พิมพ์เอกสารบันทึกบัญชีเป็น "ใบสำคัญบันทึกบัญชี"

 • ในหน้าบันทึกบัญชีสามารถค้นชื่อบัญชีได้

 • มีรายงานบันทึกบัญชีในรูปแบบของ Pivot Table

 • มีรายงานบัญชีแยกประเภทในรูปแบบของ Pivot Table

 • ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไปจัดทำรายงานต่างๆ ได้เอง โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ Pivot Table

ความต้องการของระบบ

 1. Windows Version 10 ขึ้นไป

 2. Microsoft Excel Version 2010 ขึ้นไป

 3. ตั้งค่าภาษาสำหรับ Windows เป็น Thailand

 4. ตั้งค่าการเปิดใช้งาน VBA ใน Excel

วิธีการใช้งาน

การตั้งค่าภาษาสำหรับ Windows

วิธีการใช้งาน Excel for GL4

ตอนที่ 1/4

ตอนที่ 2/4

ตอนที่ 3/4

ตอนที่ 4/4