ACCTWORK

โปรแกรมเกมจำลองปัญหาทางการบัญชี (Accounting Simulation Game) เพื่อการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง (Active Learning)
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โปรแกรม ACCTWORK เป็นโปรแกรมออนไลน์บนเวป (Web-Based Application) ที่ใช้ในการจำลองปัญหาทางงานบัญชี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ที่ช่วยให้สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการบัญชี ใช้ในการฝึกผู้เรียนจากการจำลองปัญหาต่างๆ โดยผู้เล่นจะเป็นผู้กำหนดรายการค้าที่เกิดขึ้น บนเป้าหมายการขายที่ถูกกำหนดขึ้นมา โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาและทดสอบมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าจะช่วยให้ผู้เล่นมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร การบริหารจัดการทางการเงิน และ กระบวนการทางธุรกิจ

ขอทดลองใช้งานโดย กดที่นี่

ประโยชน์ของ ACCTWORK

โปรแกรม ACCTWORK ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา การทำรายการค้าซ้ำๆ โดยมีเวลาและความถูกต้องเป็นเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้เล่นเกมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • กระบวนการทางธุรกิจ
  • เอกสารทางบัญชีและทางธุรกิจ
  • ระบบภาษีอากร
  • การบันทึกและจัดทำบัญชี
  • การประมวลผลทางการบัญชี
  • การบริหารคลังสินค้า
  • การบริหารและจัดการทางการเงิน
  • การทำงานเป็นทีม

ระบบที่สำคัญ

  • ระบบธนาคาร
  • ระบบการสั่งซื้อสินค้าและคลังสินค้า
  • ระบบจัดซื้อสินทรัพย์
  • ระบบการโฆษณา
  • ระบบการจ่ายชำระเงินและเงินเดือน
  • ระบบภาษีอากรและประกันสังคม
  • ระบบการขายสินค้าและรับชำระเงิน
  • ระบบการให้คะแนนอัตโนมัติ
  • ระบบการจัดการเกมของผู้ดูแลระบบ
  • ระบบอัพโหลดเอกสารหลักฐาน
  • ระบบตรวจสอบเอกสาร
  • ระบบการให้คะแนนโดยกรรมการ

หน่วยงานและสถิติการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนที่ใช้งาน 7 สถาบัน

เกมที่แข่งขัน >100 เกม

มูลค่าซื้อขาย > 1 หมืนล้านบาท

บริษัทในเกม >1,000 กิจการ

ผู้เล่น > 3,000 ราย

ข่าวสารการจัดกิจกรรม Accounting Game

Dek บัญชี :เรียนรู้เน้นๆ แบบจำลองทางงานบัญชี “Accounting game” ตอกย้ำความเป็นนักบัญชี ยุคดิจิทัล4.0

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โปรแกรมจำลองธุรกิจด้านการบัญชี Accounting game กับ ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเจ้าของโปรแกรม วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อาคาร5 ห้อง 5-909

ที่มา https://www.facebook.com/accspu.bangkhen/posts/2011443442301629/

บัญชี SPU “Accounting game” ตอกย้ำความเป็นนักบัญชี ยุคดิจิทัล4.0

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โปรแกรมจำลองธุรกิจด้านการบัญชี Accounting game กับอาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย ผู้เชียวชาญด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเจ้าของโปรแกรม ณ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 61 ณ อาคาร5 ห้อง 5-909

ที่มา https://www.spu.ac.th/fac/account/th/content.php?cid=17185

บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงานเตรียมพร้อมผลิตนักบัญชีมืออาชีพผ่าน โปรแกรม SAP และ Accounting Game Online

เมื่อ 24 มกราคม 2561 คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าศึกษาดูงาน จำลองเหตุการณ์ทางธุรกิจผ่านกิจกรรม “Accounting Game Online” ซึ่งเป็นระบบการบันทึกบัญชีและวิเคราะห์รายการค้าบนระบบคอมพิวเตอร์แบบ Real-time ทำให้บรรยากาศให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อและยังสนุกกับการเรียนรู้ผ่านเกมส์ที่สร้างขึ้นมา โดยสาขาวิชาการบัญชีจะนำมาใช้เตรียมความพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาต่อไป

ที่มา http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=14401

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง Accounting game

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง Accounting game กับอาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 23 และ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 909 อาคาร สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่มา https://www.spu.ac.th/activities/8231

ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรม ACCOUNTING GAME ครั้งที่ 2

กิจกรรม Accounting game ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่ 3-4 (ภาคการศึกษาที่ 2/2558) เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับอาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย (อาจารย์ประจำคระบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวม และแนวทางการแข่งขันและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียน ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 5-909 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ที่มา https://www.spu.ac.th/activities/3315

ม.ศรีปทุม อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ ACCOUNTING GAME

อาจารย์วิชัย ธรรมทวีธิกุล อาจารย์ประจำคณะบัญชี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการAccounting Game ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจที่จะนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง นำไปใช้ในการแข่งขันและไปประยุกต์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนและการทำงานในอนาคต

กำหนดจัดอบรมและแข่งขันขึ้นในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14.50 – 17.40 น. และวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 909 (อบรมนักศึกษา) และวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ อาคาร 11 ห้อง 12A04

ที่มา https://www.spu.ac.th/activities/2792

ม.ศรีปทุม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ACCOUNTING GAME (สำหรับคณาจารย์)

อาจารย์วัชธนพงษ์ ยอดราช (อ.แม็ก) อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมโครงการ Accounting game ภาคปฏิบัติให้กับอาจารย์ประจำคณะบัญชี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวม และแนวทางการแข่งขันของ Accounting game และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอน (วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 5-1007 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่มา https://www.spu.ac.th/activities/2660