การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business one

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้อธิบายขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม ERP ของบริษัท SAP โดยมีเนื้อหาการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ Master Data การบันทึกยอดคงเหลือยกมา วงจรค่าใช้จ่าย วงจรรายได้ การจัดการสินค้าคงเหลือ ระบบธนาคาร ระบบบัญชีและการเงิน ซึ่งได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการวางระบบภายในที่ดีมาสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหา เพื่อทำให้กระบวนงานจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ไม่มีแจกโปรแกรมหรือไฟล์ตัวอย่าง ผู้สั่งซื้อควรมี SAP Business One เพื่อทดลองการฝึกปฏิบัติเอง

ราคาจำหน่าย

รูปเล่ม ราคา 450 บาท (รวมจัดส่งแล้ว) และ E-Book ราคา 350 บาท

วิธีการสั่งซื้อ

สารบัญ

บทที่ 1 Enterprise Resource Planning (ERP.)

1.1 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning (ERP.) System)

1.2 ซอฟแวร์ ERP.

1.3 SAP Business One

แบบฝึกหัด

บทที่ 2 การตั้งค่าเริ่มต้น (Administration Setup)

2.1 การเลือกบริษัท (Choose Company)

2.2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

2.3 การกำหนดข้อมูลบริษัท (Company Details)

2.4 การตั้งค่าทั่วไป (General Setting)

2.5 การกำหนดงวดบัญชี (Posting Periods)

2.6 การตั้งค่าเลขที่เอกสาร (Document Numbering)

2.7 การตั้งค่าสำหรับการยกเลิกเอกสาร (Document Cancelation)

2.8 การกำหนดผังบัญชี (Chart of Accounts: CoA)

2.9 การตั้งค่าด้านการเงิน (Financial Setup)

2.10 การตั้งค่าธนาคาร (Banking Setup)

2.11 การตั้งค่าสินค้าคงเหลือ (Inventory Setup)

2.12 การตั้งค่าเริ่มต้นคู่ค้า (Business Partner Setup)

2.13 การตั้งค่าของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Setup)

แบบฝึกหัด

บทที่ 3 การสร้างข้อมูลหลัก (Master Data)

3.1 ข้อมูลคู่ค้า (Business Partner Master Data)

3.2 ข้อมูลสินค้าและบริการ (Item Master Data)

3.3 ข้อมูลสินทรัพย์ (Asset Master Data)

แบบฝึกหัด

บทที่ 4 การบันทึกยอดคงเหลือยกมา (Opening Balance)

4.1 การบันทึกยอดคงเหลือยกมาของบัญชี (G/L Accounts Opening Balance)

4.2 การบันทึกยอดคงเหลือยกมาของคู่ค้า (Business Partner Opening Balance)

4.3 การบันทึกยอดคงเหลือยกมาของสินค้า (Inventory Opening Balance)

4.4 การบันทึกยอดคงเหลือยกมาของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Opening Balance)

4.5 การตรวจสอบการบันทึกบัญชียอดคงเหลือยกมาด้วยงบแสดงฐานะการเงิน

แบบฝึกหัด

บทที่ 5 วงจรค่าใช้จ่าย (Expenditure Cycle)

5.1 กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)

5.2 โมดูลจัดซื้อและเจ้าหนี้ (Purchasing and Account Payable Module)

5.3 การจัดทำใบขอซื้อ (Purchasing Request: PR)

5.4 การจัดทำใบขอเสนอราคา (Purchase Quotation)

5.5 การจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO)

5.6 การรับสินค้า (Goods Receipt PO: GRPO)

5.7 การส่งคืนสินค้าก่อนตั้งยอดเจ้าหนี้ (Goods Return)

5.8 การจ่ายเงินวางมัดจำ (A/P Down Payment)

5.9 การตั้งยอดเจ้าหนี้ (A/P Invoice)

5.10 การลดหนี้หลังตั้งยอดเจ้าหนี้ (A/P Credit Memo)

5.11 การจ่ายชำระเงิน (Outgoing Payment)

5.12 ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ (Landed Costs)

5.13 รายงานการจัดซื้อ (Purchasing Report)

แบบฝึกหัด

บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงเหลือ (Inventory Control)

6.1 การรับสินค้า (Goods Receipt)

6.2 การจ่ายสินค้า (Goods Issue)

6.3 การโอนสินค้าระหว่างคลัง (Inventory Transfer)

6.4 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Inventory Counting Transactions)

6.5 การปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือ (Inventory Revaluation)

6.6 รายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ (Inventory Reports)

แบบฝึกหัด

บทที่ 7 วงจรรายได้ (Revenue Cycle)

7.1 กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)

7.2 โมดูลขายและลูกหนี้ (Sale and Account Receivable Module)

7.3 การจัดทำใบเสนอราคา (Sales Quotation)

7.4 การจัดทำใบสั่งขาย (Sales Order: SO.)

7.5 การส่งสินค้า (Delivery)

7.6 การรับคืนสินค้าก่อนการตั้งยอดลูกหนี้ (Return)

7.7 การตั้งยอดลูกหนี้ (A/R Invoice)

7.8 การรับชำระเงิน (Incoming Payment)

7.9 การรับเงินมัดจำ (A/R Down Payment)

7.10 การลดยอดลูกหนี้ (Decreasing A/R)

7.11 การเพิ่มยอดลูกหนี้ (Increasing A/R)

7.12 การให้บริการ (Service Revenues)

7.13 การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขาย (Sales Reports)

แบบฝึกหัด

บทที่ 8 ระบบธนาคาร (Banking Module)

8.1 ทะเบียนเช็ครับ (Incoming Check Register)

8.2 ทะเบียนเช็คจ่าย (Outgoing Check Register)

8.3 การยกเลิกเช็คและออกเช็คใหม่ (Void Checks)

8.4 การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statements and External Reconciliations)

แบบฝึกหัด

บทที่ 9 ระบบบัญชีการเงิน (General Ledger System)

9.1 การบันทึกบัญชี (Journal Entry)

9.2 การจัดทำใบสำคัญก่อนบันทึกบัญชี (Journal Vouchers)

9.3 การบันทึกบัญชีแบบประจำ (Recurring Postings)

9.4 การประมวลผลค่าเสื่อมราคา (Depreciation Run)

9.5 การปิดงวดบัญชี (Period-End Closing)

9.6 รายงานระบบบัญชีการเงิน (Financials Reports)

แบบฝึกหัด