เกี่ยวกับ อ.ต่อ

Line ID: @acctwork

อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทร. 096-919-1100 e-mail admin@acctwork.com

ประสบการณ์ทำงาน

 • หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน (พนักงานอิสระ) บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทในเครือทีมกรุ๊ป)
 • ที่ปรึกษาอิสระ เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการบริหาร/จัดการ การวิเคราะห์โครงการ การจัดทำประมาณการทางการเงิน แผนธุรกิจ

วิทยากร

 • Microsoft Excel สำหรับงานบัญชี (Excel for Accounting)
 • Microsoft Excel สำหรับงานตรวจสอบบัญชี (Excel for Audit)
 • Microsoft Excel สำหรับงานบัญชีบริหาร (Excel for Managerial Accounting)
 • Business Model Canvas หัวข้อ Revenue Stream และ Cost Structure
 • Accounting Game Online ในการเรียนการสอนทางการบัญชี
 • การเขียนแผนธุรกิจ ส่วนของการเงินและบัญชี
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วย PivotTable
 • การประยุกต์ใช้ Google Application ในการทำงาน
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้ PivotTable และ Scenarios ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
 • ผู้ช่วยวิทยากร หัวข้อการจัดทำงบกระแสเงินสด

ผลงาน

 • ผู้พัฒนาโปรแกรม AcctWork สำหรับการจำลองปัญหาทางการบัญชี
 • หนังสือการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business One
 • GL4: การใช้ Excel ในการจัดทำบัญชี

แผนที่ติดต่อ