Excel combination

การรวมข้อมูลใน Excel หลายไฟล์เข้าด้วยกัน

ปัญหาของการส่งออกข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูปมาเป็น Excel คือ บางโปรแกรมตัดช่วงข้อมูลเป็นรายเดือน หรือ รายสาขา ซึ่งผู้ใช้งานต้องการรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ เช่น Pivot Table การสร้างกราฟ ฯลฯ

สำหรับไฟล์ที่นำเข้านั้นต้องนามสกุล .xlsx และมีการจัดเรียงข้อมูล โดยมีจำนวนคอลัมน์ที่เท่ากัน เครื่องมือนี้ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าทีละไฟล์หรือหลายไฟล์ในคราวเดียวกันได้ หากนำเข้าทีละไฟล์เครื่องมือนี้จะทำการต่อท้ายของข้อมูลให้โดยอัตโมัติ เมื่อผู้ใช้งานนำเข้าแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลเป็น (Save as) ตั้งชื่อและเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น .xlsx เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

Download พร้อมตัวอย่าง กดที่นี่